+

ESMAO

Esmao

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Dokumenty obce

VZN

 • Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Becherov
  132.96 kb
 • Zásady o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií
  Rokovací poriadok platný od 14.01.2011
  206.46 kb
 • VZN č.1/2012
  Všeobecne záväzné nariadenie obce Becherov č. 1/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce Becherov
  141.87 kb
 • VZN č.1/2015
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov č. 1/2015 o dotáciách z rozpočtu obce
  889.94 kb
 • VZN č.2/2015
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
  2761.32 kb
 • VZN č.1/2016
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Becherov
  180 kb
 • VZN č.2/2016
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Becherov
  3745.24 kb
 • VZN č.3/2016
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Becherov, ktorým sa určuje Požiarny poriadok obce Becherov
  4394.47 kb

Archív záberov

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár na rok 2019
sviatky podľa gregoriánskeho a juliánskeho kalendára

Zobraziť kalendár

EURES