+

ESMAO

Esmao

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kúpa kolesového traktora T1 - Zetor 7745 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov
4500.00 €
Zmena ustanovenia čl. 3, bod 3.1. zmluvy z 26.10.2016 Odb.: Obec Becherov
Dod.: LOMTEC.com, a.s.
120.00 €
Kúpa parcely CKN č. 29 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Peter Brinda, Mária Jéghová a Mgr. Ján Brinda
2592.00 €
Audit účtovnej závierky 2019 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
500.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy PDS Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
4168.50 €
Zmluva o zriadení vecného bremena - trasa vodovodného potrubia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0.00 €
Trasa vodovodného potrubia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Alexander Varchol
0.00 €
Trasa vodovodného potrubia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Igor Varchol
0.00 €
Trasa vodovodného potrubia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Ján Banický
0.00 €
Trasa vodovodného potrubia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Maroš Hafič
0.00 €
Trasa vodovodného potrubia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Štefan Fedorko
0.00 €
Trasa vodovodného potrubia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Mgr. Marek Gmitter
0.00 €
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti CKN 325/2 Odb.: Ján Sterančák
Dod.: Obec Becherov
243.54 €
Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
0.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Becherov
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Materiálno-technické zabezpečenie DHZO Odb.: Obec Becherov
Dod.: DPO SR
3000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny
Dod.: Obec Becherov
50.00 €
Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fúra, s.r.o.
0.00 €
Zapožičanie zariadení Odb.: Obec Becherov
Dod.: KAMTEL, s.r.o.
0.00 €
Finančné prostriedky na osadenie dopravného zariadenia - Z12 Elektronický panel na premenné prevádzkové informácie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2900.00 €
IVECO CAS 15 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
107665.00 €
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti CKN 2253/2 Odb.: Mária Chomová
Dod.: Obec Becherov
451.54 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej k NKP v obci Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fedan, s.r.o.
38126.51 €
Odkúpenie časti pozemku na stavbu kioskovej trafostanice s príslušenstvom Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Becherov
1.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy PDS Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Dotácia na divadelné predstavenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
500.00 €
Audit účtovnej závierky 2018 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
650.00 €
Divadelné predstavenie z repertoáru DAD v rusínskom jazyku Odb.: Obec Becherov
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
640.00 €
Poskytnutie poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Becherov
Dod.: TENDERKON, s.r.o.
0.00 €
Cena zemného plynu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Materiálno-technické zabezpečenie DHZO Odb.: Obec Becherov
Dod.: DPO SR
3000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Základná škola s materskou školou
Dod.: Obec Becherov
192.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Základná škola Bartolomeja Krpelca
Dod.: Obec Becherov
64.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny
Dod.: Obec Becherov
50.00 €
Doplnenie zmluvy Odb.: Obec Becherov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Základná škola na Wolkerovej ulici
Dod.: Obec Becherov
192.00 €
zmena doby plnenia Odb.: Obec Becherov
Dod.: PLAYSYSTEM, s.r.o.
8860.60 €
Zmena článku II a článku III Odb.: Obec Becherov
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
8000.00 €
Doplnenie článku o strpení výkonu kontroly/auditu/overenia Odb.: Obec Becherov
Dod.: MRIJA, s.r.o.
0.00 €
Obnova pamätníka padlým v 2. svetovej vojne - dodanie oplotenia Odb.: Obec Becherov
Dod.: TRONUS SK s.r.o.
5753.25 €
Památník padlým v 2. svetovej vojne Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3500.00 €
Divadelné predstavenie z repertoáru DAD v rusínskom jazyku Odb.: Obec Becherov
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
640.00 €
Program rozvoja športu na rok 2018 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
8000.00 €
Zhotovenie diela "Detské ihrisko v Becherove" Odb.: Obec Becherov
Dod.: PLAYSYSTEM, s.r.o.
8860.80 €
Bežný účet samospráv Odb.: Obec Becherov
Dod.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
0.00 €
Zmena účtu Odb.: Obec Becherov
Dod.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
75300.00 €
Zmena účtu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fedan, s.r.o.
0.00 €
Peňažné prostriedky (úver) Odb.: Obec Becherov
Dod.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
193926.18 €
Stavebný dozor - Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Daniel Fecko - DASTING
500.00 €
Audit účtovnej závierky 2017 Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
500.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Becherov
0.00 €
Užívanie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR - súprava povodňovej záchrannej služby Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14318.54 €
Peňažné prostriedky (úver) Odb.: Obec Becherov
Dod.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
75300.00 €
Zmena účtu a systému financovania Odb.: Obec Becherov
Dod.: PPA
0.00 €
Nariadenie EPaR EÚ 2016/679 Odb.: Obec Becherov
Dod.: LOMTEC.com, a.s.
0.00 €
Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30000.00 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Becherov
Dod.: Makroaudit, s.r.o.
0.00 €
Poradenstvo v oblasti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu Odb.: Obec Becherov
Dod.: Medinvest, s.r.o.
4000.00 €
Požiarna zbrojnica - stavebná úprava s nadstavbou Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ľuboš Šinaľ
48335.93 €
Zmena účtu Odb.: Obec Becherov
Dod.: EC-EDMA, s.r.o.
12300.00 €
Výkon stavebného dozoru stavby "Skvalitnenie života obyvateľov obce Becherov" Odb.: Obec Becherov
Dod.: MRIJA, s.r.o.
990.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Becherov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Elektronické bankovníctvo Odb.: Obec Becherov
Dod.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
0.00 €
Skvalitnenie života obyvateľov obce Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: PPA
75338.43 €
Odpočet a prípočet stavebných prác Odb.: Obec Becherov
Dod.: GMT development, s.r.o.
953737.15 €
Zmena predmetu aktív projektu, oprávnené výdavky projektu Odb.: Obec Becherov
Dod.: PPA
963317.15 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny
Dod.: Obec Becherov
50.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Základná škola na Wolkerovej ulici
Dod.: Obec Becherov
174.00 €
Kúpa parcely CKN 1487/5 Odb.: Andrej Sasarák
Dod.: Obec Becherov
2215.20 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Základná škola s materskou školou
Dod.: Obec Becherov
116.00 €
Zníženie MRK Odb.: Obec Becherov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Výstavba domu smútku v obci Becherov Odb.: Obec Becherov
Dod.: EC-EDMA, s.r.o.
119399.29 €
Peňažné prostriedky (úver) Odb.: Obec Becherov
Dod.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
589997.00 €
Projektová dokumentácia pre projekt "Výstavba domu smútku v obci Becherov" Odb.: Obec Becherov
Dod.: Ing. Anton Pavúk
5940.00 €
Nájom nebytového priestoru Odb.: SAD Prešov, a.s.
Dod.: Obec Becherov
345.24 €
Dotácia na divadelné predstavenie Odb.: Obec Becherov
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
500.00 €
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach Odb.: Obec Becherov
Dod.: Fedan, s.r.o.
68597.38 €
Zámena pozemkov Odb.: Mária Kosárová
Dod.: Obec Becherov
0.00 €
Natieranie strechy garáže Odb.: Obec Becherov
Dod.: Geffert Matúš
550.00 €
Nájom nebytového priestoru Odb.: Slovak Telekom, a.s.
Dod.: Obec Becherov
100.00 €
Odohranie divadelného predstavenia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
550.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Základná škola Bartolomeja Krpelca
Dod.: Obec Becherov
110.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Základná škola na Wolkerovej ulici
Dod.: Obec Becherov
55.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Základná škola s materskou školou
Dod.: Obec Becherov
165.00 €
Odohranie divadelného predstavenia Odb.: Obec Becherov
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
550.00 €
Dotácia z rozpočtu obce na činnosť CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Becherov Odb.: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny
Dod.: Obec Becherov
50.00 €
Peňažné prostriedky (úver) Odb.: Obec Becherov
Dod.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
963368.00 €
Bežný účet samospráv Odb.: Obec Becherov
Dod.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
0.00 €
Zmena účtu a systému financovania Odb.: Obec Becherov
Dod.: PPA
0.00 €
1 2 3

Archív záberov

2020 Dec
 • Pon
 • Ut
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár na rok 2020
sviatky podľa gregoriánskeho a juliánskeho kalendára

Zobraziť kalendár

EURES