SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Naša obec

PROGRAM REVITALIZÁCIE KRAJINY A INTEGROVANÉHO MANAŽMENTU POVODÍ SR 2011

Obec Becherov bola v roku 2011 vybraná ako jedna z 200 obcí na Slovensku do Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky.

Cieľom projektu bolo vytvoriť, aktivovať a systémovo zrealizovať v horských a podhorských oblastiach leso-poľnohospodárskej krajiny vodozádržné prvky, ktoré znížia povodňové riziká a zmiernia dosahy extrémnych prívalových dažďov na tvorbu lokálnych záplav.

Investor: Obec Becherov
Zhotoviteľ: Ing. Peter Andraščík – PORFIN
Cena za zhotovenie diela: 90 000,- €
Vytvorený objem protipovodňových opatrení: 31 200 m3

REKONŠTRUKCIA VOJNOVÉHO CINTORÍNA Z I. SVETOVEJ VOJNY

Rok 2011 - 2013

Vojnový cintorín sa nachádza na okraji obecného cintorína, jeho rozloha je približne 500 m2. Na vojnovom cintoríne je v 72 hroboch pochovaných celkom 111 vojakov. 57 hrobov je jednotlivých, zvyšné sú spoločné. Väčšina vojakov pochovaných na tomto cintoríne je neznáma. Podľa mena môžeme identifikovať 11 rakúsko-uhorských vojakov, väčšinou príslušníkov rakúsko-uhorského 47. pešieho pluku (Infanterieregiment Nr.47). Známe je tiež meno jedného ruského vojaka. U všetkých vojakov je možné určiť štátnu príslušnosť. Na cintoríne je pochovaných 76 rakúsko-uhorských vojakov a 35 ruských vojakov.

Na rekonštrukcii sa podieľa Obec Becherov a Klub vojenskej histórie Beskydy. V  roku 2011 obec dostala finančný príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na výkon prác na vojnových hroboch vo výške 3 000,- €.

Stručný popis potrebných prác:

  • zemné úpravy
  • vydláždenie kameňom priestor medzi hrobmi
  • zhotovenie pevného základu pod stredový pamätník
  • osadenie kamenného pamätníka
  • výroba a osadenie drevených krížov na každé hrobové miesto
  • výroba a osadenie ceduliek
  • výroba a osadenie informačnej tabule
  • vybudovanie prístupového chodníka
  • výsadba okrasnej zelene

Rekonštrukcia vojnového cintorína sa realizovala podľa dobového náčrtu.

Posviacka vojnového cintorína z I. svetovej vojny v Becherove

V piatok, dňa 18.10.2013 o 15.30 hod., na obecnom cintoríne v Becherove sa uskutočnil pietny akt – posviacka vojnového cintorína.

Posviacku cintorína vykonali duchovný otcovia - Vladimír Varga z Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl SR, Peter Halgaš z gréckokatolíckej cirkvi a  Ján Pilko z pravoslávnej cirkvi. Z významných hostí sa na pietnom  pietnom akte zúčastnili plk. Evgeny Karpuchov, zástupca pridelenca obrany pri Veľvyslanectve Ruskej federácie v Slovenskej republike, Éva Czimbalmosné Molnár, generálna konzulka Maďarskej republiky, Ing. Otto Jaus z Rakúskeho čierneho kríža, Ing. Miroslav Bujda, prednosta Okresného úradu v Bardejove, Pavol Ceľuch, poslanec PSK a starostovia z okolitých obcí. Prítomní boli aj členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy z Humenného, dobrovoľníci z Poľskej a Maďarskej republiky, ktorí k centrálnemu pomníku položili vence.

Chcel by som sa všetkým, ktorí priložili ruky k dielu, poďakovať  za ich obetavosť a pracovitosť, ktorú vynaložili pri obnove vojnového cintorína z I. svetovej vojny.

V hĺbke srdca dúfam, že sme už natoľko vyspelí, že nové vojnové cintoríny už vznikať nebudú a my budeme rekonštruovať  krajšie objekty, ako sú také smutné miesta.

OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE A ASFALTOVÉHO POVRCH NA KAMENNOM MOSTE

Rok 2013 - 2014

Oprava miestnej komunikácie od domu číslo 1 po dom číslo 11 v rozsahu prác 1 015 m2

Investor: Obec Becherov – vlastné zdroje
Zhotoviteľ: MARKO-REAL, s.r.o., Prešov
Cena za zhotovenie diela: 16 240,00 €

Oprava asfaltového povrchu na kamennom moste v rozsahu prác 62,5 m2

Investor: Obec Becherov – zo zdrojov MDaRV SR
Zhotoviteľ: MARKO-REAL, s.r.o., Prešov
Cena za zhotovenie diela: 1 000,00 €

RIEŠENIE LED OSVETLENIA OBCE

Rok 2014 - 2016

V roku 2014 sa obecné zastupiteľstvo uznieslo na potrebe výmeny elektrického rozvádzača verejného osvetlenia z dôvodu jeho technickej zastaralosti, jeho nebezpečenstva pre obsluhu a následne výmenu samotných svietidiel.

Zhotovenie, výmena, technická a revízna správa rozvádzača

Investor: Obec Becherov – vlastné zdroje
Zhotoviteľ: QEL, s.r.o., Bardejov
Cena za zhotovenie diela: 1 503,60 €

Nákup led svietidiel, materiálu na výmenu a práce súvisiace s výmenou

Investor: Obec Becherov – vlastné zdroje
Dodávateľ: LED-SOLAR, s.r.o., Prešov
Cena za zhotovenie diela: 13 138,67 €

Do obce boli zakúpené a nainštalované svietidlá 22W – 45 ks, 15W – 22 ks, 60W – 1 ks(osvetlenie gréckokatolíckej cerkvy), 30W – 1 ks (osvetlenie pamätníka padlým v druhej svetovej vojne). 

OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Rok 2014

Oprava miestnej komunikácie pri obecnom úrade (tak zv. „výhon“) v rozsahu prác 685 m2

Investor: Obec Becherov – vlastné zdroje
Zhotoviteľ: FEDAN, s.r.o., Prešov
Cena za zhotovenie diela: 11 705,63 €

OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Rok 2017

Oprava miestnej komunikácie "ulica" a "cesta pri kamennom moste"

Investor: Obec Becherov – vlastné zdroje
Zhotoviteľ: Derrota s.r.o., Prešov
Cena za zhotovenie diela: 20 215,31 €

PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ V OBVODE POZEMKOVÝCH ÚPRAV V K.Ú. OBCE BECHEROV

Rok 2016 - 2018

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Podopatrenia: 4.3. Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

V rámci tohto opatrenia sa v k.ú. Becherov vybudovali štyri poľné cesty s celkovou dĺžkou 2 868,02 m. Sprístupnili vodojem, oblasť „háj a verch“.

Investor: Obec Becherov – financované zo zdrojov EPFR 2014 - 2020
Zhotoviteľ: GMT development, s.r.o., Prešov
Cena za zhotovenie diela: 956 843,85 €

SKVALITNENIE ŽIVOTA OBYVATEĽOV OBCE BECHEROV

Rok 2018

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Podopatrenia: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alobo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátanie investície do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

V rámci tohto opatrenia sa v obci previedla rekonštrukcia klenbového mosta z roku 1908, rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej na obecný cintorín, vybudovalo sa verejné zhromaždisko na obecnom cintoríne a chodník vedúci k vojnovému cintorínu z I. sv. vojny.

Investor: Obec Becherov – financované zo zdrojov EPFR 2014 - 2020
Zhotoviteľ: Fedan, s.r.o., Prešov
Cena za zhotovenie diela: 76 957,60 €

POŽIARNA ZBROJNICA – STAVEBNÁ ÚPRAVA S NADSTAVBOU

Rok 2018

Program: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie              a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 4. zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

V rámci tohto opatrenia sa riešila nadstavba objektu požiarnej zbrojnice s využitím podkrovia pre potreby DHZO.

Investor: Obec Becherov – financované zo zdrojov MV SR – 30 000 € a vlastné zdroje 19 809,77 €
Zhotoviteľ: Ľubomír Šinaľ, Bartošovce
Cena za zhotovenie diela: 49 809,77 €

DETSKÉ IHRISKO V BECHEROVE

Rok 2018

Program: Program rozvoja športu 2018 ÚV SR

Investor: Obec Becherov – financované zo zdrojov ÚV SR – 8 000 € a vlastné zdroje 3 562,24 €
Zhotoviteľ: PLAYSYSTÉM, s.r.o., Košice
Cena za zhotovenie diela: 11 562,24 €