SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dobrovoľný hasičský zbor

Od dávnych časov ľudia využívali oheň pri zabezpečení svojho života. Dokiaľ ho mali pod kontrolou, slúžil im a bol im dobrým pomocníkom, keď sa však dostal spod kontroly ľudí, dokázal byť veľmi nemilosrdným a stal sa ich nepriateľom. Aj v našej a okolitých obciach si ľudia začali uvedomovať, že chrániť sa pred nebezpečím požiaru je možné len spoločnými silami. Preto sa postupne začali združovať a organizovane chrániť pred týmto nebezpečenstvom.

Existencia hasičskej čaty v obci sa spomína v r. 1894, veliteľom ktorej bol miestny učiteľ Ján Katrenič. Organizačne bola čata súčasťou XXXIII. Zborovskej stotiny na čele s Barnabášom Dinešom.

Po vzniku Československej republiky bol dobrovoľný hasičský zbor v obci založený na ustanovujúcom zhromaždení 2. 8. 1924. Za predsedu bol zvolený Teodor Mikuľák, za veliteľa Andrej Žurbej, námestníka veliteľa Andrej Fedorko a pokladníka Fedor Zbihlej. Následne bol 15.9.1926 schválený požiarno-policajný štatút. V 30. rokoch mal DHZ až 110 členov. V r. 1944 22 člennému požiarnemu zboru velil Ján Bilanský, Fedor Porjanda bol tajomníkom. Z požiarnej výzbroje zbor disponoval 1 ručnou štvorkolesovou striekačkou. Požiarna zbrojnica v r. 1951 bola v dosť vyhovujúcom stave. Koncom 60. rokov sa prikročilo k výstavbe novej požiarnej zbrojnice, ktorá bola ukončená v r. 1972 s nákladom 157 tis. Kčs.

Po reorganizácii požiarnej ochrany od r. 1955 sa predsedom stal Jozef Jaroščák, veliteľom Štefan Fedorko, tajomníkom Štefan Varchol a hospodárom Ján Fedorko. Pomerne nízku 10 člennú základňu sa v r. 1963 podarilo rozšíriť na 20 členov. V r. 1977 bola dodaná nová motorová striekačka PPS-12. Požiarny zbor mal tak k dispozícii 2 motorové striekačky. Predsedami PZ boli Ján Bilanský 1944-1954, Demeter Varchol 1961-1964, 1975-1978, Andrej Vadoc 1970-1975, Jozef Šnajder 1978-1982, Ján Varchol,1985 - 2014 Ján Prexta. V súčastnosti predsedom DHZ je Marián Grivna. Veliteľom v r. 1961-1963 a 1965-1968 bol Vasil Banický, v r. 1968-1978 Peter Korba. V nasledujúcich rokoch vo funkcii veliteľa pôsobili Jozef Šnajder, Jozef Fedorko, Andrej Petričko, Ján Varchol, Jozef Rusinko 1985 – 1999, Jozef Gmiterko 1999 – 2001, Marián Grivna 2001 – 2006. V súčastnosti funkciu veliteľa zastáva Ľubomír Vadoc. Funkčnosť striekačiek zabezpečovali strojníci Vasil Banický, Michal Brinda, Jozef Fedorko, Ján Juričko, Jozef Rusiňko a Ľubomír Grivna. Referentmi pre prevenciu boli Ján Porjanda, Ján Juričko, Andrej Petričko, Andrej Vadoc, Jozef Plevka, Ján Zbihlej. PZ mal v r. 1982 25 členov a v r. 2005 členskú základňu  tvorí 44 aktívnych členov z toho 14 žien. Za dosahovanie dobrých výsledkov naša organizácia dňa 27. 06. 1988 dostala dopravný automobil AVIA 31. 

DHZ v Becherove dlhé roky patrí k najlepším hasičským zborom v bardejovskom okrese, čo potvrdzujú vynikajúce výsledky požiarnych družstiev mužov a žien na okresných a regionálnych súťažiach. Požiarne družstvo žien v okresných kolách v r. 1991-1997 a v r. 2000 získalo 1. miesto. Na krajskom kole v r. 1992 obsadilo 3. miesto, v r. 1996 5. miesto a v r. 2001 získalo 1. miesto. V regionálnej súťaži o Šarišský pohár, ktorý sa poriada od r. 1993 si ženské požiarne družstvo počínalo výborne. V r. 1993-1996 a v r. 2000-2001 obsadilo 1. miesto. Najväčší úspech dosiahlo v národnej súťaži 12.8.2001 v Turanoch pri Martine, kde obsadilo vynikajúce 4. miesto. O tento úspech sa zaslúžili Alena Lazoriková, Martina Prextová, Jaroslava Šurkalová, Emília Pagáčová, Anna Juríčková, Silvia Rusinková, Jana Pavličková a Jana Sterančáková. Požiarnemu družstvu velila Jana Vadocová. Trénerom mužstva bol Marián Grivna.

Ani požiarne družstvo mužov sa v rôznych súťažiach nedalo zahanbiť. Na okresných kolách v r. 1994, 1996-2005 nenašlo premožiteľa, čím vytvorilo zatiaľ desaťročnú víťaznú šnúru a stalo sa najúspešnejším požiarnym družstvom všetkých čias v bardejovskom okrese. Aj v regionálnej súťaži o Šarišský pohár PD mužov získalo v r. 2001 a 2005 1. miesto, v r. 1995-1999, 2004 druhé miesta a v r. 1994 a 1998 pekné 3. miesta. Vo vynikajúcich výsledkoch pokračujú aj naši najmladší v súťažiach Plameň, kde sa umiestňujú na popredných miestach.

Dobrovoľní hasiči v Becherove zasahujú pri požiaroch, technických zásahoch, ako čerpanie vody zo zatopených pivníc a studní, organizujú súťaže, vykonávajú domové prehliadky a sú nápomocní obecnému úradu pri organizovaní rôznych podujatí. Naši členovia sú aj darcami krvi, a tak pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú.

Vyznamenania:

K oceneniu práce a obetavosti členov DPO, DHZ pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami je vydaný Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov, podľa ktorého boli udelené vyznamenania.

Výborné výsledky DHZ v rôznych oblastiach boli ocenené okresnými i ústrednými orgánmi. V r. 2004 sa stal DHZ Becherov držiteľom najvyššieho vyznamenania - Čestnej zástavy.
Medailu za mimoriadne zásluhy dostali v roku 2006 Jozef Rusiňko a Ján Prexta, v roku 2009 Anna Prextová, v roku 2010 Mária Rusinková a v roku 2012 Anna Juričková.

Medailu za zásluhy dostali Mária Rusiňková v roku 2000 a Anna Juričková i Anna Prextová, obe v roku 2002.
Medailu za príkladnú prácu dostali Darina Šellongová a Eva Mihaľová v roku 1993 a Ľuboš Grivna, Ján Zbihlej a Štefan Fedorko v roku 2002.

V roku 2006 dostali medaily za príkladnú prácu Jozef Gmiterko, Marián Grivna, Jozef Kosár, Ing. Peter Lazorik, Ing. Stanislav Prexta, Ing. Martin Rusiňko, Silvia Rusiňková a Ľubomír Vadoc.

Medailu M. Schmidta za zásluhy o výcvik dostali Ján Prexta, Jozef Rusiňko a  Ľubomír Vadoc.

05.04.2016 v Žiline prezident DPO SR PhDr. Ladislav PETHO udelil Jozefovi Rusiňkovi najvyšie vyznamenanie titul "Zaslužilý člen DPO SR".

Udaje prevzate z knihy: História a súčasnosť hasičstva v okrese Bardejov

Zloženie výboru DHZ v Becherove

Predseda Marián Grivna
Veliteľ Matúš Tančin
Preventivár Ján Zbihlej
Tajomník Patrik Šurkala
Strojník Rastislav Zbihlej

Člen výboru
(referent pre mládež)

Alexander Varchol

Pokladník

Ing. Stanislav Prexta

 

 

 

Zloženie súťažného družstva DHZ Becherov

Veliteľ: Peter Plevka
Strojník: Rastislav Zbihlej, Peter Furčák
Spoj savice: Matúš Tančin
Kôš: Michael Tančin, Adam Bufa
B-hadica: Matej Juričko
Rozdeľovač: Stanislav Prexta
  Patrik Šurkala
Ľavý prúd: Marián Dinis
Pravý prúd: Matúš Hažer

Naša účasť a umiestnenia v súťažiach v rokoch 1985 - 2016

  poradie 1. 2. 3. 4. 5.
Obvodové kolo muži 28 2      
  ženy 9        
Okresné kolo muži 16 5 2    
  ženy 8        
Šarišský pohár muži 4 4 2 2  
 

ženy

plameň

5

2

1

1

 

 

2

   
Krajské kolo muži   1 1 1 2
  ženy 1   1    
Republikové kolo muži          
  ženy       1  
Pohárová súťaž muži 59 19 10 5 6
ženy ženy 10 2      
Plameň chlapci 10 6 5 2 1
  dievčatá 8 2 1 1 1
Dorastenci chlapci 2     1  
účasť celkom 249 162 44 25 14 10

 

 

Informácie spracoval: Jozef Rusiňko

Na výročnej členskej schôdzi dňa 26. 12. 2004 preberá predseda DHZ Becherov Ján Prexta z rúk predsedu OV DPO a člena snemu DPO SR Jána Zachardalu najvyššie vyznamenanie – čestnú zástavu DPO SR.