SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Gréckokatolícka cirkev farnosť Becherov

Adresa:
Gréckokatolícka cirkev farnosť Becherov

Becherov č. 35

086 35 Becherov
Tel.: 054/476 80 40
Email: becherov@grkatpo.sk

Protopresbyteriát: Bardejov

Farský chrám: Narodenia Presvätej Bohorodičky, 1847 (NKP)

Filiálky:

 1. Ondavka – Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1968
 2. Regetovka – Sv. Demetra veľkomučeníka, 1893

História farnosti

Dejiny farnosti

V roku 1771 bolo oficiálne zriadené Mukačevské biskupstvo za pôsobenia Andreja Bačinského, od ktorého sa zachoval dekrét pre kňaza Vasiľa Šalamona, ktorého posiela do vostočnej katolíckej cerkvi, do chrámu a prestola sv. Paraskevi vesi Becherov (Historický archív Gréckokatolíckeho arcibiskupstva. Inv. č. 86 z r. 1794, sig. 24-rut.).

Písomnosti o farnosti hovoria, že bola zriadená v roku 1793 a od roku 1787 sa vedie matrika vo farnosti (Schématizmus Prešovského biskupstva z roku 1908). V roku 1822 je v Becherove 844 gréckokatolíkov (Schématizmus Prešovského biskupstva z roku 1822),v roku 1827 je veriacich 932 (Schématizmus Prešovského biskupstva z roku 1827), pričom o rok neskôr je celkový počet obyvateľov 971(Obecná kronika z roku 1964, s. 41). O dvadsaťštyri rokov neskôr (r. 1851) je v obci 940 gréckokatolíkov, 10 rímskokatolíkov a 15 židov (Schématizmus Prešovského biskupstva z roku 1851).

 

Sakrálne stavby

Koncom 15. storočia tu bol drevený chrám bez veže a cintorín (Porov. ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990. s. 28). Z roku 1689 je uvedený v Evanjeliári záznam, že v Becherove je chrám zasvätený sv. Paraskieve (viď: Evanjeliár z roku 1670, uložený podľa Zoznamu kníh farského archívu v Becherove, por. č. 1 CB). Patrón chrámu sv. Paraskievy je Georgius Erdödy a ako jazyk sa uvádza Slavo Ruthenika. Taktiež s tým súvisí najstarší zachovaný zvon, ktorý je aj NKP. Je na ňom nápis: „Takovi cimer Alexius Grivna dal vistaviti pocatek docerkvi Beherovskej. Založeno na prazdnik Paraskevii cela hromada Beherovska, Anno 1734.“ (viď: Prepis zo stredného zvona v Gréckokatolíckom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Becherove).

Terajší murovaný chrám zasvätený sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky sa začal stavať v rokoch 1844 – 1847 za pôsobenia kňaza Andreja Kovalického. Tieto roky boli veľmi neúrodné(Obecná kronika z roku 1933, s. 153 – 154).

Ako patrón cerkvi sa uvádza niekde Julia Comitis Erdödy (Schématizmus Prešovského biskupstva z roku 1908), alebo niekde gróf Erdödy, ktorý posielal kukuricu do Becherova. Kto pracoval na chráme, dostával 3 litre kukurice. Každý gazda, ktorý mal čo zapriahnuť, mal priviesť 9 siah kameňa, ktoré vozili z Vrchu. Pri kopaní základov nachádzali i staré truhly, ktoré vybrali, vložili kosti a vlasy do urobených nových truhiel a pochovali na novom cintoríne. Vodu na maltu spúšťali vyoraným jarkom od studne „Zapanivky“. To ušetrilo veľa času pri práci (Obecná kronika z roku 1933, s. 153 – 154). Chrám bol pokrytý šindľami, ktoré boli v roku 1900 opravované (Obecná kronika z roku 1964, s. 42). Novostavbu posvätil prešovský biskup Jozef Gaganec dňa 2. septembra 1847 (Schématizmus Prešovského biskupstva z roku 1908). Ikonostas bol postavený v roku 1869 majstrom Pavlom Bogdanským, architektom z Poľska (viď: Zápisy p. Rusinka).

Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1847 je klasicistický s neskorobarokovými prvkami. Je to trojvežová jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom krytým konchou. Loď je zaklenutá pruskými klenbami, s medziokennými pásmi, dosadajúcimi na vtiahnuté piliere. Fasáda je členená združenými lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Vo výklenku vstupného portálu je letopočet 1847. Priečelie je zakončené štítom, nad ktorým je trojica veží krytých zvonovitými prilbami. Hlavný oltár je baldachýnového typu s prestavaným ikonostasom zo začiatku 20. storočia. Bočný oltár, kazateľnica a lavice sú z čias stavby chrámu. Tri rokokové svietniky sú z polovice 18. storočia (Porov. GÜNTHEROVÁ, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava : Obzor, 1967. s. 109).

V roku 1904 sa stavala farská budova, finančnej pomoci sa dostalo aj z Prešovského biskupského úradu (Obecná kronika z roku 1964, s. 21). Podľa Finančného denníka, nachádzajúceho sa v Zozname kníh farského archívu v Becherove pod por. č. F-35 je na úvodnej strane  uložený zoznam výdajov financií na reparáciu farskej budovy v Becherove z roku 1890. Je tu predpoklad, že sa farská budova stavala už v roku 1890.

Počas prvej svetovej vojny vojaci zobrali veľký a najmenší zvon z veže chrámu. Obidva zhodili cez okno. Veľký sa hneď rozbil a malý zostal v celosti. Neskôr sa dali urobiť nové – veľký zaplatil Paňko Leščišin a menší sa kúpil za peniaze, čo dal štát ako odškodné za tie prvé. Posvätil ich dekan makovického dekanátu Ján Haľko, ktorý pri kázni vysvetlil, čo majú robiť, keď počujú hlas zvonov (Obecná kronika z roku 1933, s. 37).

V rokoch 1974 – 1975 za pôsobenia duchovného otca Mikuláša Kašpara sa uskutočnila renovácia farskej budovy a v rokoch 1975 – 1976 oprava fasády farského chrámu. V rokoch 1997 – 1999 za duchovných otcov Igora Bibka, Vasiľa Prokipčaka a Štefana Vansača, správcami z Chmeľovej, bol obnovený interiér chrámu. Maľby v chráme obnovil 72-ročný pán Michal Cuper za pomoci svojej manželky a ostatných veriacich. Renováciu ikonostasu previedol akademický sochár Martin Kutný. V ďalších rokoch veriaci spolu s o.Vladimírom Pančákom previedli opravu schátralej farskej budovy, v ktorej sa nebývalo viac ako dvadsať rokov (Gréckokatolícka cirkev. http://www.becherov.host.sk/index.php?section=greckokat).


Školstvo

Koncom 19. storočia sa v obci nachádzal mlyn, ktorý nezodpovedal žiadostiam jeho majiteľa – grófa zo Zborova, preto sa kňaz Andrej Kovalický obrátil so žiadosťou na grófa, aby podaroval mlyn pre gréckokatolícku cirkevnú školu. Gróf bez slov podaroval mlyn i k mlynu prináležiacu záhradu. Mlyn bol tak prerobený na školskú triedu a miestnosti na bývanie, kde bola prirobená kuchyňa. Tieto práce na školskej budove sa realizovali v roku 1908 a od roku 1911 sa tam vyučovalo(Obecná kronika z roku 1933, s. 112 – 113).

Dňa 1. septembra 1938 bola založená národná škola s dvoma triedami, jedna z nich bola gréckokatolícka, avšak väčší počet 112 žiakov v tom čase bolo zapísaných do štátnej školy. V gréckokatolíckej škole pôsobil kantor – učiteľ Alexej Farenič. Od roku 1941 (dňa 22. decembra) v dôsledku reorganizácie školstva bola škola prevedená na obec s vedúcim notárom A. Karčem zo Zborova (Obecná kronika z roku 1933, s. 268).

Schválenie prevádzky materskej školy je zakotvené v uznesení Rady MNV č. 35/1961, zo dňa 15. decembra 1961. Do prevádzky bola materská škola uvedená 24. decembra 1961 v bývalej gréckokatolíckej fare. V roku 1967 sa presťahovala do bytovky.V roku 1978bolaukončená prevádzka základná škola v obci Becherov (História. http://becherov.ocu.sk/-historia).

 

Historické zaujímavosti

Farnosť viackrát navštívili aj biskupi. V roku 1877 prišiel gréckokatolícky biskup Mikuláš Tóth, navštívil chrám, faru, školu aj dedinu. V chráme slávil akatist a krátko sa prihovoril. Potom sa s deťmi v škole zhováral a skúšal ich. Kto dobre odpovedal, dostal zlatku. Prišiel aj na podnet sťažnosti na učiteľa, že zle učí, no pri rozhovore biskupa s rodičmi sa ukázalo, že sťažnosť bola neopodstatnená (Obecná kronika z roku 1933, s. 31).

Po druhýkrát, v júni roku 1912, prišiel rímskokatolícky biskup (meno nie je uvedené) z Košíc za zborovským dekanom. Dr. Artim ho privítal v chráme, kde sa na kolenách modlil a všetko si prezrel. Zastavil sa aj na fare a okolo 18 h. večer aj v škole. V tom roku bolo zapísaných 148 školopovinných detí. Tretia biskupská vizitácia sa uskutočnila v roku 1921. Biskup Dionýz Njárady sa ohlásil miestnemu kňazovi o. Mydlikovi, aby sa stihol pripraviť. Za pôsobenia kňaza o. Juraja Mydlika farnosť štvrtýkrát navštívil otec biskup. V tomto prípade išlo o biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorý prišiel posvätiť chrám. Ľudia ho čakali pred dedinou pri „Tutkovom“ kríži. Keď prišiel, pomodlil sa a išiel hore s procesiou za spevu mariánskych piesní. Pri ceste do cerkvi ho privítali o. dekan Alexej Mydlik a v chráme o. Juraj Mydlik, miestny kňaz (Obecná kronika z roku 1933, s. 37). 19. septembra 1947 na odpustový deň chrámu navštívil dedinu prešovský pomocný biskup preosvätený Vasiľ Hopko. (Obecná kronika z roku 1933, s. 287).

Na miestnom cintoríne v Becherove sú pochovaní doposiaľ traja zistení gréckokatolícki kňazi: dvaja pôsobiaci miestni kňazi: o. Andrej Kovalický ml. a o. Dr. Michal Artim ako aj o. Mikuláš Katrenič, ktorého posledné pôsobisko bolo v Stropkove-Bokši (Mikuláš Katrenič. http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=knaz&id=1118).


Osobnosti

o. Dr. Michal Artim (*1848 Mikulášová – 1918 Becherov) – kňaz a kultúrny aktivista v prešovskom regióne, poslanec uhorského snemu, najdlhšie pôsobiaci kňaz  vo farnosti Becherov (41 rokov: 1877 – 1918).

 

Kňazské a rehoľné povolania

 • o. Michal Petričko (*1818 – 18.12.1885) – gréckokatolícky kňaz;
 • o. Teodor Kovalický (*1848 - ? ) – gréckokatolícky kňaz;
 • sestra Nikolaja Oľga Mydlíková, OSBM (*1928)

Kňazi pôsobiaci vo farnosti:

 • 1689                   Andrej Semeonov (viď: Evanjeliár z roku 1670 v Becherovskej cerkvi).                   
 • 1726 – 1734       Ján Seikaij
 • 1726 – 1746       Lukáš Smerekovský
 • 1785 – 1810       Vasiľ Šalamon
 • 1810 – 1811       Ján Hvozdovič
 • 1811 – 1823       Peter Ruby
 • 1824 – 1824       Peter Hvozdovič (*1796)
 • 1824 – 1842       Andrej Kovalický (*1766)
 • 1842 – 1876       Andrej Kovalický (*1802)
 • 1876 – 1877       Michal Hučko (*1849)
 • 1877 – 1918       Michal Artim
 • 1918 – 1920       Emil Šemetkovský
 • 1920 – 1922       Mikuláš Burik (*1894)
 • 1922 – 1944       Juraj Mydlik
 • 1944 – 1945       Marián Potáš OSBM
 • 1945 – 1950       Mikuláš Čisárik (*1913)
 • 1968 – 1969       Konštantín Medviď
 • 1969 – 1973       Gejza Seman
 • 1973 – 1980       Mikuláš Kašpar
 • 1981 – 1983       Michal Michlík
 • 1983 – 1994       Mikuláš Pružinský
 • 1994 – 1994       Daniel Šarišský – excur. zo seminára v Prešove
 • 1995 – 1995       Pavol Chanáth st. – excur. z Bardejova
 • 1995 – 1997       Igor Bibko – excur. z Chmeľovej
 • 1997 – 1998       Vasiľ Prokipčák – excur. z Chmeľovej
 • 1998 – 2000       Štefan Vansač – excur. z Chmeľovej
 • 2000 – 2005       Vladimír Pančák
 • 2005 – 2011       Peter Calko
 • 2011 –                Peter Halgaš

 

Zoznam kaplánov:

 • 1823 – 1824       Andrej Čisárik
 • 1826 – 1827       Andrej Kovalický (*1802)
 • 1835 – 1837       Andrej Staurovský (*1808)